DOTAČNÍ PORADENSTVÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
TECHNICKÝ DOZOR

Společnost INp servis s.r.o. poskytuje služby v oblasti dotačního poradenství, zadávání veřejných zakázek a technického dozoru investora na stavbách technické a dopravní infrastruktury.

V oblasti dotačního poradenství provádíme komplexní činnosti v rámci dotačních programů z evropských fondů (Operační program životní prostředí, Operační program podnikání a inovace pro konkurence schopnost, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova) i národních dotačních titulů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ministerstva zemědělství ČR Státního fondu životního prostředí, Programu rozvoje venkova). Zajišťujeme komplexní servis pro celý životní cyklus žádosti o podporu (vyhodnocení projektového záměru a výběr vhodného dotačního programu, zpracování žádosti o podporu a všech jejich nezbytných příloh, zajištění podání žádosti o podporu, součinnost s příjemcem podpory při smluvním poskytnutí podpory, řízení projektu při realizaci, závěrečný audit, monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu a závěrečné vyhodnocení projektu).

Zajišťujeme komplexní administrativní servis při zadávání veřejných zakázek podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a metodických pokynů poskytovatelů finanční podpory. Výkon zadavatelských činností provádíme pro všechny druhy (stavební práce, dodávky nebo služby) a režimy zadávacích řízení (podlimitní i nadlimitní řízení, řízení Mirrq režim ZZVZ).

Provádíme technický dozor investora při realizaci staveb technické a dopravní infrastruktury. Poskytujeme komplexní servis kontrolních činností, při kterých sledujeme, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo a za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Zastupujeme investora stavby při kontrole provádění stavebních prací a dodávek, při přejímaní jejich přejít-raní od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a dalšími účastníky procesu realizace stavby.

Kontakt
Tel.: 573 336 663 e-mail: info@inps.cz
INp servis s.r.o.
Riegrovo náměstí 138/55
767 01 Kroměříž
IČ 28314956 DIČ CZ28314956 www.inps.cz